ÑäRÕäí¶Mäà êÎLÓãÛæê¾ ê´ãÕÎãôí: ±ÎÃä Îä¾äÓäà

®
êÙ ßÝ® ëÙëÖîܮٮ ë´ãÛ»äcæ ÎäÝ´äêÕ ´ãLäà ±¾ãßÙ®ê»ßÀÞ ê´ãÕ©êÎ¥L ë´Ùäà ±ÎÃä Îä¾äÓäà. ÒÚãÔã±Ø§ ÙMãÝÓäà ¾ÓÞ ÝåëÙãÛ丮 ÌãÎcMäà ë»ãÕä ê¹væR Ãè×çÞ ARÒc¾ êÖ£çÎ¥ã¾í ´ÛMäà ê´.ê´. AÑäÕãØ®´æÒãÞ (21) B® AÝÍäÕãÓî. ÒãÛÓäêÕ ÐræÖåLäà cäRã® CÓãá Îä¾äÓäÕãÓî. ÃÒäÜ®cã¾® ¹äRëÙÕí Ùéëa×ä ¶ìÔä FR ÒæÔæë´×ß (35) ´ÜäP ê¹ãwãÜ®¹ êêÖ´äLãÂæ ê´ãÕ©êÎ¥Lî. ±Î´èÃäÖäÔæp ÎåÀcMäc® AÑäÕãØ®

Ãæ¾ÞR® ÖãÓäJæ´


 

ÑÞÃèÒÃäÓæê¾ ÔÚÙîÑã¶M®
´Ûí ÖÔK® ´ãÒÒ±ÉÖãaä

Ò ±ÉÖãaä ÔÚÙîÑã¶M® ´ÛíÖÔKÃäà ÒcíêcãÉ® ÑÞÃèÒÃä B[ÚÃî ê¹Ó®Ã ÙíÑÖí cãLäà ¹ç¾æÎä¾äK ¹ÞKÓã´æRæ. ´ãÙÞë´ã¾® »äÕ©ÓäêÕ ´ãPOã¾® BÖäJÔ ´éãÞëLÜ®Ùäà ÃãÒÙäKäÔæR ¾åc FR ÃßÙåÝêÓÓã® B¶Ù®Ã® 10c® DKëÓãê¾ ÃãÒÙÌÕM® ÃçOäÒÔäK cäÕÓäà ´êoMäÓî. ÙíÑÖMäà B[ÚÃîã ë±ÎÔ´æmí ¹æÒMä Ò±ÉÖãaäÓãÓ A»ãcçÞ ´æmäÓã¾ä ê´ãÛÖÓÕäêÕ AЭæÞ ÝÚ® Òãêc (58) ëÎãÕåÙ® AÝÍæ ê¹væ´ÓãÓäÔæRæ.

Ãæ¾ÞR® ÖãÓäJæ´


 

Ù®±Ãå´Ûäê¾
ÒaîÎãcí

A ÒäÃÒãÓ ÒaîÎãcí Ù®±Ãå´Ûäà ±ÎÃîæàÎãacë×ØäêÓ ±ÎÃä´çÕÒãÓä ÐãbäJæêÒR® ÀãcäØ® ÙÞÖ´Õã×ãÕ Î¿cí. BÜ®¹Óäà 14 êζäà ´ç¾æÃà Òaîí ´ÜäJæRÖÔäÕã® ±ÎÃîæàÎãac ë×ØäJæÝÖæ ´êoMäÓî. 18 ×ÃÒãcëMãÛí ë×ØäJæÝÖã® οcÏÕMäà ëÔµêÎ¥¾æMäÓäÔäJæRî. FRãà BÜ®¹Óäà HRæ ÒæÃà GÜ® êζ® ÖêÔ ´ÜäJæRÖÔæê¾ ±ÎÃîæàÎãacë×ØäÓäà

ÖãÓäJæ´